MAFF

MATSALU NATURE FILM FESTIVAL
MATSALU LOODUSFILMIDE FESTIVAL

  MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival põhikiri

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Üldsätted


  1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival.
  1.2. Mittetulundusühingu Matsalu Loodusfilmide Festival (edaspidi nimetatud ühing) asukoht on Lihula vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.
  1.3. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik.
  1.4. Ühing on asutatud määramata ajaks.
  1.5. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
  1.6. Ühing tegutseb lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, oma juhtimisorganite otsustustest ning käesolevast põhikirjast. 

  2. Ühingu tegevuse eesmärgid

  2.1. Ühingu põhieesmärgiks on filmifestivali ja sellega seotud ürituste läbiviimine. Põhieesmärgi teostamiseks ja selle saavutamisele kaasa aitamiseks on ühingu tegevuseks muuhulgas ka:
                 - filmilevitamine;
                 - kirjastustegevus;
                 - näituste korraldamine;
                 - reklaami ja avalike suhete alane töö ning meediategevuse arendamine;
                 - loodusfilmi- ja-fotoalane koolitus.
  2.2. Ühing võib omada oma eesmärkide täitmiseks kinnisvara. 

  3. Ühingu liikmed

  3.1. Ühingu liikmeks võivad olla isikud, kes tunnistavadd ühingu põhikirja ning kes on ühingu liikmeks võetud vastavalt käesolevale põhikirjale.
  3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmiseks esitab isik kirjaliku avalduse juhatusele. Juhatus edastab avalduse otsustamiseks üldkoosolekule. Üldkoosolekul on õigus kehtestada sisseastumismaks.
  3.3. Üldkoosolek võib ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumist motiveerida või seda mitte teha. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumist on võimalik vaidlustada vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  3.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige sellekohase kirjaliku teate juhatusele. Juhatus teeb väljaastumise tahet fikseeriva otsuse.
  3.5. Liige arvatakse juhatuse poolt ühingust välja:
  3.5.1. surma korral – surma päevast;
  3.5.2. juriidilise isiku lõppemisel – registrist kustutamise päevast.
  3.6. Üldkoosolek võib heita liikme ühingust välja mõjuval põhjusel, kui väljaheidetava isiku tegevus on oluliselt kahjustanud ühingu või tema liikmete huve. Asutajaliikmeid ei saa ühingust välja heita. 

  4. Ühingu liikmete õigused ja kohustused

   

  4.1. Ühingu liikmetel on õigus:

  4.1.1. osaleda ühingu üldkoosolekutel isiklikult või esindaja kaudu,

  4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ning kontrollorganitesse;

  4.1.3. saada juhtorganitelt teavet ühingu tegevuse kohta,

  4.1.4. astuda ühingust välja;

  4.1.5. kasutada muid käesolevas põhikirjas sätestatavaid õigusi.

  4.2. Ühingu liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseaduslike otsuste tühistamiseks pöörduda kohtusse 1 (ühe) kuu jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast.

  4.3. Ühingu liige on kohustatud:

  4.3.1. täitma käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsustusi;

  4.3.2. tasuma ettenähtud ajal ning korras käesoleva põhikirjaga ettenähtud ning selle alusel üldkoosoleku kehtestatud maksed (sisseastumismaks, liikmemaks, sihtotstarbelised maksed jms maksed) arvates ühingu liikmeks saamise päevast. Maksete mittetähtaegsel tasumisel tasub ühingu liige iga viivitatud päeva eest viivist, mille suuruse määrab kindlaks üldkoosolek;

  4.3.3. hoidma ja kasutama heaperemehelikult ühingule kuuluvat vara;

  4.3.4. pidama kinni üldkoosoleku kinnitatud ühingu kodukorrast, muudest kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast ja ühingu juhtorganite otsustustest;

  4.3.5. hüvitama ühingule tekitatud kahju. 


  5. Ühingu juhtimine

  5.1. Ühingu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus. 

  A. Üldkoosolek

  5.2. Üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan, kelle pädevuses on:
  5.2.1. ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
  5.2.2. ühingu reorganiseerimise ja lõpetamise otsustamine;
  5.2.3. ühingu majandusaasta aruande kinnitamine,
  5.2.4. revidendi aruannete kinnitamine;
  5.2.5. juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
  5.2.6. ühingu sihtkapitalide moodustamine ja nende kasutamise korra määramine;
  5.2.7. juhatuse liikmete ja revidendi valimine;
  5.2.8. juhatuse liikmete ja revidendi ennetähtaegne tagasikutsumine;
  5.2.9. juhatuse liikmete ja revidendi tasustamise korra kindlaksmääramine;
  5.2.10. ühingu astumise otsustamine teise mittetulundusühingusse;
  5.2.11. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
  5.2.12. ühingu kodukorra kinnitamine;
  5.2.13. sisseastumismaksu, liikmemaksu ja sihtotstarbeliste maksete määra ning tasumise korra kindlaksmääramine;
  5.2.14. muude ühingu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis käesoleva põhikirjaga ei ole antud juhatuse pädevusse;
  5.2.15. muude kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast tulenevate otsustuste tegemine ning muud õigused ja kohustused ühingu tegevuse korraldamisel.
  5.3. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kolme kuu jooksul ühingu majandusaasta lõppemisest arvates.
  5.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või vähemalt 1/10 ühingu liikmete või 1/3 juhatuse liikmete või revidendi nõudmisel.
  5.5. Kui juhatus ei ole ühe kuu jooksul arvates 1/10 ühingu liikmete avalduse saamisest üldkoosolekut kokku kutsunud, on vähemalt 1/10 ühingu liikmetel õigus omal initsiatiivil üldkoosolek kokku kutsuda.
  5.6. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 15 päeva. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Kui arutusele tuleb põhikirja muutmine või täiendamine, siis tuleb kutsele lisada põhikirja muudatuste või täienduste projekt.
  5.7. Ühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate ühingu liikmete arvust.
  5.8. Ühingu liikmete üldkoosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmise momendist, kui üldkoosoleek ei otsusta teisiti.
  5.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui see sai üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmete häältest. Otsus ühingu põhikirja muutmise, täiendamise, uue põhikirja vastuvõtmise või ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
  5.10. Ühingu liige ei saa üldkoosolekul hääletamisel osaleda järgmiste küsimuste otsustamisel:
  5.10.1. ühingu nõue tema vastu ja tema vabastamine ühingu suhtes varalistest või muudest kohustustest;
  5.10.2. tema ja ühingu vahelist tehingut puudutavad küsimused 

  B. Juhatus

  5.11. juhatus on ühingu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, kelle pädevusse kuulub:
  5.11.1. ühingu liikmete registri pidamine;
  5.11.2. ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine, samuti väljaastumisavalduse rahuldamise otsustamine;
  5.11.3. ühingu nimel tehingute teostamine (s.h. lepingute ja kokkulepete sõlmimine ja lõpetamine);
  5.11.4. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
  5.11.5. ühingu majandutegevuse aastakava koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
  5.11.6. ühingu vara valdamise,kasutamise ja käsutamise korraldamine;
  5.11.7. üldkoosoleku otsuste täitmine;
  5.11.8. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;
  5.12. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes.
  5.13. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on 3 (kolm) aastat. Ühingu liikmete üldkoosolek võib juhatuse liikmed ennetähtaegselt tagasi kutsuda.
  5.14. Juhatuses on 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget.
  5.15. Kui juhatuses on üle ühe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes juhib ja korraldab juhatuse tööd.
  5.16. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
  5.17. Juhatuse koosolekul on kõigil osalejatel üks hääl.Äraolev juhatuse liige saab teist juhatuse liiget volitada enda eest hääletama üksnes kõigi ülejäänud juhatuse liikmete nõusolekul.
  5.18. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl.
  5.19. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täimisega ühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. 

  6. Ühingu varad ja majandustegevus

  6.1. Ühingu liige ei vastuta ühingu kohustuste eest.
  6.2. Juhatus annab hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne liikmete korralist üldkoosolekut igale ühingu liikmele tutvumiseks ühingu majandustegevuse aastakava projekti koos eelmise majandusaasta aruande ja bilansiga.
  6.3. Ühingu vara tekib:
  6.3.1. sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja muudest liikmetele üldkoosoleku poolt määratud maksetest;
  6.3.2. ühingule kuuluva vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavast tulust;
  6.3.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
  6.3.4. isikute poolt tehtavatest annetustest;
  6.3.5. muudest laekumistest.
  6.4. Ühingu halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidega.
  6.5. Ühingu sihtkapitale või kasutada üksnes vastavaks sihtotstarbeks. Sihtkapitale moodustatakse üldkoosoleku poolt ühingu liikmete sihtotstarbelistest maksetest või muudest allikatest.
  6.6. Liikmemaksu või sihtotstarbeliste maksete mitteõigeaegsel tasumisel maksab ühingu liige viivist, mille suurus määratakse kindlaks üldkoosoleku otsusega.
  6.7. Ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel jaotamisele.
  6.8. Ühing ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui makstakse sama töö eest ettevõtluses.
  6.9. Ühing korraldab raamatupidamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  6.10. Ühingu raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad ühingu revident ja teised seadusega volitatud isikud. 

  7. Järelevalve

  7.1. Ühingu organite tegevuse üle järelevalve teostamise korra otsustab üldkoosolek. 

  8. Ühingu jagunemine, ühinemine ja lõpetamine

  8.1. Ühingu jagunemine ja ühinemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) ühingu liikmetest. Samaaegselt valitakse toimkond, kes korraldab ühingu jagunemise või ühinemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kui toimkonda ei valita, korraldab ühingu ühinemise või jagunemise juhatus.
  8.2. Ühing võib ühineda ainult mittetulundusühinguga ja jaguneda ainult mittetulundusühinguteks.
  8.3. Ühing lõpetatakse:
  8.3.1. üldkoosoleku otsusega;
  8.3.2. ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kolme;
  8.3.3. üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmeid;
  8.3.4. muudel seaduses sätestatud alustel.
  8.4. Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) ühingu liikmetest või kohtu otsusel.
  8.5. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud ühingu vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele. Likvideerijad või üldkoosoleku poolt selleks volitatud isikud määravad vara jaotamisel õigustatud isikud vastavalt nende potentsiaalile saavutada edaspidi käesolevas põhikirjas sätestatud ühingu eesmärke.
  8.6. Ühingu vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Likvideerijad lõpetavad ühingu vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  8.7. Ühingu sundlikvideerimise korral määrab likvideerijad kohus.
  8.8. Ühing lõpeb registrist kustutamisega. 

  Mittetulundusühingu Matsalu Loodusfilmide Festival asutajad:

  Ago Ruus
  Tiit Mesila
  Arne Ader